Stowarzyszenia Rozwoju WsiSerwis Federacji Inicjatyw Oświatowych

„Rozwój sieci SRW” to partnerski projekt Federacji Inicjatyw Oświatowych i Towarzystwa AMICUS, realizowany w okresie VII 2015 – IX 2016, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zamierzamy poprzez jego realizację zainicjować zmiany w sposobie finansowania stowarzyszeń, poszerzyć możliwości pozyskiwania funduszy, w tym od darczyńców i sponsorów. Ponadto – bezpośrednio wesprzeć działania fundraisingowe członków Sieci Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (SRW).

Mazowiecka Siec Edukacyjna - to sieć tworzona przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną na terenach wiejskich Mazowsza. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus od 1 sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Projekt "Wolontariat rozwija wieś" to pilotażowy program z zakresu wolontariatu długoterminowego. Polegał na wyłonieniu organizacji, do których na pół roku byli kierowani przeszkoleni wolontariusze. Każdy zaakceptowany kandydat podejmował wolontariat w pełnym wymiarze godzin poza miejscem zamieszkania. W tym czasie miał zapewnione środki na utrzymanie (nocleg i wyżywienie) i kieszonkowe, a po ukończeniu programu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Organizacje goszczące wolontariuszy zostały wyłonione wyłącznie spośród organizacji wiejskich, szczególnie stowarzyszeń rozwoju wsi, organizacji kulturalno-edukacyjnych, organów prowadzących małe szkoły i przedszkola.

Celem dwuletniego projektu "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi" jest budowanie podstaw systemu współpracy i wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola, zgodnego z ich potrzebami i specyfiką działania. Projekt realizuje od grudnia 2010 roku Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Polską YWCA (Young Women’s Christian Association).

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4.2 zwyciężył w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych".

Federacja Inicjatyw Oświatowych od dziesięciu lat wspiera zakładanie Stowarzyszeń Rozwoju Wsi (SRW) jako organów prowadzących publiczne i niepubliczne bezpłatne Małe Szkoły, a od 2006 roku — również Małe Przedszkola, powstające w miejsce zamykanych placówek samorządowych.

Wsparcie to przybierało najczęściej postać porad telefonicznych, przykładowych dokumentów przekazywanych drogą mailową i — w razie potrzeby — mediacji. Dawało to nam wiele satysfakcji, gdy udało się pomóc w konkretnej sprawie, ale i powodowało frustracje, gdy zgłaszanych potrzeb było zbyt wiele w stosunku do naszych możliwości.

Jednocześnie w Małych Szkołach pojawił się internet. Tak powstał pomysł Stowarzyszeń Rozwoju Wsi w Sieci...

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).